Wzór umowy pożyczki prywatnej.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy pożyczki prywatnej.

UMOWA POŻYCZKI

W dniu …………….. w ………………………… pomiędzy ……………………………………, zam. ……………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr ………… wydanym przez ……………………. z datą ważności do …………………………… numer PESEL……………………….. zwanym dalej Pożyczkodawcą

a

…………………………….. zam. ……………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr ………… wydanym przez …………………………. z datą ważności do ………………. Numer PESEL ……………………….. zwanym dalej Pożyczkobiorcą

została zawarta następująca umowa:

§ 1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości …………………. zł (słownie złotych

……………………………………………………… ) na okres od dnia ………………… do dnia ………………. Pożyczkobiorca

zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ……………….% w stosunku………………….

§ 2

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

§ 3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w §1.

§ 4

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

§ 5

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.

§ 6

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ………% dziennie.

§ 7

Podatek od czynności cywilno – prawnych strony opłacą po połowie strony.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd……………………

Umowę sporządzono w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………. dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca                                                          Pożyczkobiorca

Zapraszamy do dyskusji na naszym forum kredytowym.

W późniejszym czasie zamieścimy poradnik odnośnie pożyczek prywatnych.

Listopad 26, 2013 · admin · One Comment
Tags: , ,  · Posted in: Porady

One Response

  1. Wzór umowy pożyczki prywatnej. | kredyty, pożyczki, forum kredytowe - Styczeń 14, 2014

    […] Pożyczki prywatne są dość popularną formą pożyczania pieniędzy, szczególnie przez osoby dość poważnie zadłużone, które niestety nie mogą liczyć na zaciągnięcie kredytu w banku. Dlatego też dość wiele osób szuka wzór umowy pożyczki prywatnej. […]

Leave a Reply